Veiklos kryptys

Mūsų lopšelyje-darželyje ugdymo proceso metu ugdomos visos vaiko kompetencijos, ypač daug dėmesio skiriama meninei ir sveikatos saugojimo kompetencijoms.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

  • Šiaulių  lopšelio-darželio „Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu”,
  • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa,
  • Vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikas darželis“.

 

Vizija 

Tapti nuolat tubulėjančia, kokybiškas švietimo paslaugas teikiančia organizacija, kurioje bus saugu ir jauku visiems bendruomenės nariams.

Misija

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti ugdymo(si) poreikius pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

Prioritetai

Priešmokyklinis ugdymas

Meninis ugdymas

Sveikos gyvensenos ugdymas

 
Filosofija

Lopšelis-darželis siekia tarnauti visuomenei ugdant vaiką kūrybišką, gebantį rinktis, vertinti, kritiškai mąstyti, priimti pokyčius ir daryti jiems įtaką.
Ugdymo procese kiekvienas vaikas laikomas unikaliu. Jame glūdi didžiulės galimybės išlaisvinamos ugdant.
Kiekvienam vaikui parenkama prasminga ugdomoji aplinka, kad jis galėtų rasi sau svarbų patyrimą.
Įstaigoje dirba profesionalūs pedagogai, nusiteikę artimai bendrauti su šeima, siekiant geresnių ugdymo rezultatų. Jie gerbia vaiką ir sudaro jam galimybę ugdyti save, savo ypatybes.

 

Penktadienis, gruodžio 8, 2017

Adresas: Saulės takas 7,
Šiauliai, LT-78302
Telefonas: (8 41)552591
El. paštas: voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, Kodas juridinių asmenų registre: 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2018 mir.lt