Specialistų paslaugos

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE

Lopšelyje-darželyje dirbantis logopedas, teikia specialiąją korekcinę pagalbą vaikams, turintiems įvairius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Kiekvienų mokslo metų pradžioje, atvykus naujiems ugdytiniams, logopedas įvertina vaikų kalbinius įgūdžius, kalbinius gebėjimus, identifikuoja individualiuosius poreikius, pagalbos būdus ir parengia kalbos ugdymo programas, siekiant taisyklingo garsų tarimo mokymo, žodyno plėtros, garsinės analizės ir sintezės, gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžių tobulinimo.

 

Lopšelyje-darželyje veikia VAIKO GEROVĖS KOMISIJA.

Lopšelio-darželio „Voveraitė“ Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja – Inesa Sabaliauskienė, logopedė

Nariai:

Raminta Mateliūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Stefanija Petrovienė, auklėtoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE

Socialinis pedagogas dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais. Bendrauja su vaiko tėvais (globėjais), ieškodamas galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas. Ieško naujų darbo formų ugdant socialinius įgūdžius. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, emocinių ir elgesio bei kitomis problemomis. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, įstaigos administracija, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, socialinę pagalbą teikiančioms tarnybomis, sveikatos priežiūros ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene,   sprendžiant auklėtinių socialines  problemas, ieškant  efektyvių pagalbos būdų.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE

Lopšelyje-darželyje dirbantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas: vykdo higienos normų ir taisyklių laikymosi įstaigoje priežiūrą;  vaikų darbo ir poilsio režimo  bei maitinimo organizavimo kontrolę; analizuoja vaikų sergamumą;  organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; teikia medicininę pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; atlieka lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktiką;  teikia parengtas rekomendacijas apie vaikų sveikatos stiprinimą teisėtiems vaiko atstovams; organizuoja informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais sklaidą.

 

Pirmadienis, rugsėjo 10, 2018

Adresas: Saulės takas 7,
Šiauliai, LT-78302
Telefonas: (8 41)552591
El. paštas: voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, Kodas juridinių asmenų registre: 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2018 mir.lt