Specialistų paslaugos

LOGOPEDO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE

Lopšelyje-darželyje dirbantis logopedas, teikia specialiąją korekcinę pagalbą vaikams, turintiems įvairius kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Kiekvienų mokslo metų pradžioje, atvykus naujiems ugdytiniams, logopedas įvertina vaikų kalbinius įgūdžius, kalbinius gebėjimus, identifikuoja individualiuosius poreikius, pagalbos būdus ir parengia kalbos ugdymo programas, siekiant taisyklingo garsų tarimo mokymo, žodyno plėtros, garsinės analizės ir sintezės, gramatiškai taisyklingos kalbos įgūdžių tobulinimo.

 

Lopšelyje-darželyje veikia VAIKO GEROVĖS KOMISIJA.

Ji organizuoja ir koordinuoja:

  • prevencinį darbą;
  • švietimo pagalbos teikimą;
  • saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą;
  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
  • atlieka vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą;
  • atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Lopšelio-darželio „Voveraitė“ Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja – Audronė Šukienė, logopedė

Nariai:

Vyda Jackūnienė, bendrosios praktikos slaugytoja,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Stefanija Petrovienė, auklėtoja.

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO TEIKIAMOS PASLAUGOS ĮSTAIGOJE

Lopšelyje-darželyje dirbantis bendrosios praktikos slaugytojas: vykdo higienos normų ir taisyklių laikymosi įstaigoje priežiūrą;  vaikų darbo ir poilsio režimo  bei maitinimo organizavimo kontrolę; analizuoja vaikų sergamumą;  organizuoja priemones epidemijų, infekcinių susirgimų lopšelyje-darželyje atvejais; teikia medicininę pagalbą nelaimingų atsitikimų atvejais; atlieka lėtinių neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių ir šių ligų paūmėjimų profilaktiką;  teikia parengtas rekomendacijas apie vaikų sveikatos stiprinimą teisėtiems vaiko atstovams; organizuoja informacinės, metodinės medžiagos vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais sklaidą.

 

Penktadienis, rugsėjo 16, 2016

Adresas: Saulės takas 7,
Šiauliai, LT-78302
Telefonas: (8 41)552591
El. paštas: voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, Kodas juridinių asmenų registre: 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2017 mir.lt