Savivalda, komisijos, darbo grupės

LOPŠELIO-DARŽELIO „VOVERAITĖ“ TARYBA — aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, socialinius partnerius ir vietos bendruomenę svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams,  uždaviniams numatyti ir spręsti.

Pirmininkė – Evelina Lapeikienė

Loreta Judeikienė, pedagogų atstovė

Sigyta Murzienė, pedagogų atstovė

Renata Gelambauskienė, tėvų atstovė

Dinara Vaičytė-Tipelienė, tėvų atstovė

Sandra Vaišvilienė,  tėvų atstovė

Audronė Kibildienė, tėvų atstovė

Rita Tamašauskienė, socialinių partnerių atstovė

 

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio-darželio „Voveraitė“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, bendrosios praktikos slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Pirmininkė — Laimutė Laurutytė.

 

METODINĖ GRUPĖ — nuolat veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą. Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą, nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.

Pirmininkė — Saulė Skęstenienė.

 

DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA — darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkė – Sigyta Murzienė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA — teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė – Silva Seliukienė, III vadybinė kvalifikacinė  kategorija,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija.

Silva Sabaliauskienė, Švietimo kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus  vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguotas asmuo,

Loreta Judeikienė, lopšelio-darželio „Voveraitė“  tarybos atstovė,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Sigyta Murzienė, lopšelio-darželio „Voveraitė“  darbuotojų atstovė, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Vita Onaitienė, Pedagogų tarybos atstovė,  ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija,

Diana Polekienė, Pedagogų tarybos atstovė, muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA — organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas

Pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Inesa Sabaliauskienė, logopedė,

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Stefanija Petrovienė, auklėtoja,

Raminta Mateliūnaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ — organizuoja ir koordinuoja vidaus audito vykdymo darbus.

Pirmininkė – Sigyta Murzienė, auklėtoja,

Vida Valančienė, auklėtoja,

Stefanija Petrovienė, auklėtoja,

Loreta Judeikienė, auklėtoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO  ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ

Pirmininkė – Jūratė Kukarskienė, auklėtoja.

Vida Valančienė, auklėtoja,

Saulė Skęstenienė, auklėtoja,

Regina Petkutė, auklėtoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO INTERNETINĖS SVETAINĖS ATNAUJINIMO GRUPĖ

Pirmininkė – Silva Seliukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Inesa Sabaliauskienė, logopedė,

Reda Veličko, auklėtoja.

PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Viktorija Tvaskūnienė, auklėtoja.

Vilma Dapkienė, auklėtoja,

Rasa Pocė, auklėtoja,

Jūratė Kukarskienė, auklėtoja,

 

TYRIMŲ ATLIKIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – Diana Polekienė, neformaliojo ugdymo mokytoja.

Vita Onaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Aušra Adomaitienė, auklėtoja.

 

Penktadienis, lapkričio 24, 2017

Adresas: Saulės takas 7,
Šiauliai, LT-78302
Telefonas: (8 41)552591
El. paštas: voveraite@splius.lt
Biudžetinė įstaiga, Kodas juridinių asmenų registre: 190528055

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas
© 2018 mir.lt